Politica de confidențialitate

 

 

 1. Informații Generale

 

Începând cu data de 25 Mai 2018, se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date precum si legislația națională adoptată de către statul român ulterior.

 

 Operatorul:

TERRA CREDIT IFN SA. cu sediul social în Sibiu str.General Magheru Nr. 33, camera 2, judet Sibiu,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu cu nr. J32/699/2020, cod de identificare fiscală nr. 42637689/17.06.2020, inregistrata in Registrul special al BNR cu nr. RS-PJR-33-110131 din data de 03.08.2021, telefon 0369421426/ 0771732088, e-mail: suport@terraredit.ro, are calitatea de Operator conform Regulamentului (UE) 2016/679. În exercitarea obiectului de activitate, Operatorul colectează, prelucrează și stochează date cu caracter personal având un scop bine definit și precis.

 

Beneficiarul:

Beneficiarul este clientul care solicită Operatorului acordarea unui credit, acțiune ce presupune analiza dosarului de credit în vederea validării de către Operator. Beneficiarul mai poartă numele de persoană vizată.

 

 1. Autoritatea de supraveghere competentă:

 

  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

                Tel.: +40.318.059.211/ +40.318.059.212

  E-mail / site: anspdcp@dataprotection.ro, www.dataprotection.ro

 

 1. Scopul preluarii datelor cu caracter personal:

 

TERRA CREDIT IFN SA prelucrează datele cu caracter personal, clienților, potențialilor clienți, foștilor clienți, beneficiarilor sau potențialilor beneficiari ai contractului de creditare. Datele sunt furnizate de dumneavoastră sau colectate din alte surse în vederea prestării serviciilor de creditare. Totodată, în măsura în care v-ați exprimat în mod expres consimțământul, datele pot fi prelucrate în scopul derulării activităților de marketing.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate și în scopul îndeplinirii unor obligații legale, precum cele fiscale, contabile, privind auditul intern și statutar, protecția consumatorilor sau prevenirea și combaterea spălării banilor și implementarea sancțiunilor internaționale in vederea:

 • Întocmirii ofertei de creditare, a contractelor, anexelor, actelor adiționale, precum și a altor documente financiar.
 • Intocmirii notelor contabile sau cu caracter comercial pentru care legea impune utilizarea unor date cu caracter personal;
 • Înregistrarii Beneficiarului prin crearea unui cont pe site-ul www.terracredit.ro;
 • Verificarii bonități și integrități Beneficiarului prin consultarea unor baze de date publice sau pentru care Operatorul are autorizație de accesare (Biroul de Credit, Baza de date ANAF, etc.);
 • Formularii de notificări, adrese, înștiințări prin orice mijloace de comunicare prevăzute prin contract, formularea de cereri de executare, cereri de chemare în judecata, precum și orice alte sesizări de natura civilă, penală, administrativă;
 • Oricarui alt scop pentru care Beneficiarul și-a manifestat acordul liber consimțit, în mod expres, ulterior prezentului document.

    

           Refuzul clientilor de a trimite datele solicitate duce la imposibilitatea prestari serviciului de creditare si de a incheia contractul de credit.

 

 1. Sursa colectarii datelor cu caracter personal.

         Colectarea datelor cu caracter personal de către Operator, se face în următoarele moduri:

 • Prin intermediul documentelelor depuse de către Beneficiar pe pagina web a societatii, prin e-mail, aplicații, sau alte forme de mesagerie electronică, inclusiv rețele de socializare (Facebook, Whatsapp, etc.);
 • Prin înregistrarea Beneficiarului pe site-ul ww.terracredit.ro;
 • Prin furnizarea de către Beneficiar a datelor cu caracter personal prin orice mijloace, în scopul contractării unor credite;
 • Prin teleconferințe/ videoconferințe/ capturi video / înregistrări ale apelurilor telefonice;
 • De la autoritati, institutii publice (Biroul de Credit, Baza de date ANAF, etc.);
 • Alte mijloace care decurg în mod rezonabil din exercitarea obiectului de activitate;

 

 1. Datele cu caracter personal prelucrate.

 

Având în vedere profilul de activitate al Operatorului, există posibilitatea să solicitam și să prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal aparținând Beneficiarului:

 • Datele de identificare și contact: nume, prenume, cod numeric personal, data și locul nașterii, adresa, naționalitatea, fotografia, stare civilă, numărul de telefon, adresa de e-mail;
 • Datele bancare și financiare: numele băncii, titularul de cont, număr de cont, extras de cont, venitul brut și cel net, bunurile și proprietățile deținute, obligațiile de plată pentru alte credite;
 • Datele profesionale: studiile deținute și formarea profesionala, funcția ocupată, angajatorul actual și anterior;
 • Datele privind bonitatea și solvabilitatea: date cu privire la comportamentul de plată, existența sau inexistența prejudiciilor aduse societății sau altor persoane;
 • Datele obținute pe durata îndeplinirii unei obligații legale: informații primite în urma interogărilor organelor de investigații, de la notari, autoritățile fiscale, instanțe de judecată și executori judecătorești;
 • Datele de natura audiovizuală sau doar audio: imaginile surprinse de camerele de supraveghere, înregistrări ale apelurilor telefonice efectuate către numărul de suport al societății de creditare,
 • Datele legate de serviciile de care beneficiați: îndeplinirea sau neîndeplinirea contractului, istoricul tranzacțiilor, cereri , solicitări sau plângeri depuse;
 • Date de geo-localizare, date de trafic și e-mail: IP-ul locației, cookies și mesaje de tip email sau sms;
 • Toate informațiile la care Operatorul are acces, provenind din surse publice;
 • Alte date cu caracter personal;

 

 1. Stocarea datelor cu caracter personal:

 

Operatorul va stoca datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate până la momentul încetării relației contractuale, cu excepția cazului în care există obligația legală de a stoca în continuare aceste date. Datele cu caracter personal prelucrate de către TERRA CREDIT IFN SA vor fi stocate astfel:

 • Pe dispozitivele informatice aparținând personalului TERRA CREDIT IFN S.A., conectate la internet;
 • Pe serverul care găzduiește site-ul www.terracredit.ro;
 • Pe dispozitivele mobile utilizate de către personalul TERRA CREDIT IFN SA. ca urmare a utilizării adreselor de e-mail pe aceste dispozitive;
 • Pe suport fizic (imprimat), păstrat în arhiva TERRA CREDIT IFN SA, dacă este cazul;

 

 1.  Accesul la datele cu caracter personal:

 

                 La datele cu caracter personal prelucrate de către TERRA CREDIT IFN S.A. vor avea acces:

 • Acționarii, administratorii și conducerea executivă a TERRA CREDIT IFN SA;
 • Personalul cu atribuțiuni în gestionarea site-ului și a bazelor de date, membrii departamentelor IT și contabilitate;
 • Autoritățile publice cu atribuțiuni de cercetare și/sau control, în exercitarea prerogativelor acestora conferite de lege;
 • Entitățile terțe, cu personal propriu sau colaborator, care intra în posesia documentelor cuprinzând date cu caracter personal în stricta exercitare a obiectului de activitate;
 • Instituțiile bancare sau financiare nebancare în măsura în care documentele cuprinzând date cu caracter personal necesită o raportare către acestea în scopul de a accesa linii de credit sau alte produse bancare sau financiare;
 • Avocații, consultanții, experții contractați de către TERRA CREDIT IFN S.A., societățile care efectuează analize cu scopul identificării eventualelor riscuri de achiziție a Operatorului, societățile care preiau sau recuperează creanțe pentru TERRA CREDIT IFN SA;

 

 1. Drepturile Beneficiarului:

 

Oricând pe perioada prelucrării și stocării datelor cu caracter personal, Beneficiarul are următoarele drepturi:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate;
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
 • Dreptul de a primi datele personale și de a solicita transmiterea acestora către un alt operator;
 • Dreptul de a va opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea;
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor;
 • Dreptul de a depune plângeri la Autoritatea de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o incalcare a GDPR.

Beneficiarul ia la cunoștința ca solicitarea de ștergere sau restituire a unor informații sau documente cu caracter personal poate afecta calitatea serviciilor oferite de TERRA CREDIT IFN SA. ducând inclusiv la imposibilitatea acordării creditului. În aceste condiții, Beneficiarul în cauza își asumă în integralitate consecințele unor astfel de solicitări.

 

 1.  Prevederi finale.

 

Acceptarea acestor termeni și condiții reprezintă acordul expres și liber consimțit al persoanei vizate și conferă TERRA CREDIT IFN SA dreptul de a prelucra și stoca date cu caracter personal, în scopul și condițiile declarate mai sus.

TERRA CREDIT IFN SA declară că nu va utiliza datele cu caracter personal ale Beneficiarului în alte scopuri decât cele comunicate în mod expres acestuia, urmând ca pentru orice prelucrare care excedez scopurilor enumerate mai sus, TERRA CREDIT IFN SA. să solicite consimțământul expres, în scris, a Beneficiarului în cauză. TERRA CREDIT IFN SA va păstra confidențialitatea deplină cu privire la datele cu caracter personal ale beneficiarilor.

 Beneficiarul accepta în mod expres recepționarea de informări cu caracter general cu privire la activitatea, produsele de creditare și promoțiile TERRA CREDIT IFN SA.

Vârsta minimă pentru contractarea serviciilor TERRA CREDIT IFN S.A. este 22 ani. Condiția de vârsta trebuie îndeplinită la data solicitării creditului au a înregistrării beneficiarului pe site-ul societăți.

 

Chat on WhatsApp

© 2024 TERRA Credit IFN. Toate drepturile rezervate